Στο 9,1% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα 2011

Στο 9,1% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα 2011

Στο 9,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ανήλθε το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2011, ενώ το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στο 165,3% του ΑΕΠ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα πως το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2011, όπως υπολογίζεται στα πλαίσια της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος σε συνεργασία με τη Eurostat, ανήλθε στα 19,6 δισ. ευρώ ή στο 9,1% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του 2011 ανήλθε στα 355,6 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 165,3% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν το 2011 στα 107,7 δισ. ευρώ (50,1% του ΑΕΠ), ενώ τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης στα 88,07 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 40,9% του ΑΕΠ.

Τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2008 -2011 υποβλήθηκαν σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας στη Eurostat κατ’ εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού (EC) 479/2009.
Από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα προκύπτει ελαφρά βελτίωση του δημοσιονομικού ελλείμματος για τα έτη 2009 και 2010 σε σχέση με τα μεγέθη που είχε δημοσιοποιήσει η ΕΛΣΤΑΤ τον Οκτώβριο 2011. Ειδικότερα, το έλλειμμα 2009 εμφανίζεται στο 15,6%, έναντι 15,8% προηγουμένως, ενώ το έλλειμμα του 2010 αναθεωρήθηκε στο 10,3%, από 10,6% προηγουμένως.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η μεταβολή του ελλείμματος των ετών 2009 και 2010 οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του τρόπου καταγραφής των συναλλαγών που σχετίζονται με το πρόγραμμα στήριξης των τραπεζών του 2008 από την Κυβέρνηση. Η αλλαγή στην καταγραφή ήταν αναγκαία επειδή διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις πληρωμές σε ταμειακή βάση και την καταγραφή σε δεδουλευμένη βάση των συναλλαγών στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των τραπεζών.

Η αναθεώρηση αυτή ήταν αποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων. Πρώτον, στις προμήθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες στο κράτος για τις κρατικές εγγυήσεις που παρέχονται σε αυτές για τον διατραπεζικό δανεισμό. Οι προμήθειες αυτές καταγράφονται πλέον σε δεδουλευμένη βάση και όχι σε ταμειακή βάση όπως στο παρελθόν. Δεύτερον, στις προνομιούχες μετοχές που εκδόθηκαν από τις τράπεζες για το κράτος.

Οι μετοχές αυτές αναταξινομήθηκαν στους χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς από την κατηγορία ‘’μετοχές’’ στην κατηγορία ‘’δάνεια’’ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΣΛ 95. Το 10% εισπρακτέο εισόδημα για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχει τώρα αντίστοιχα αναταξινομηθεί ως “τόκοι” αντί για “μερίσματα” και έχει καταγραφεί σε δεδουλευμένη βάση. Η επίπτωση των ανωτέρω αλλαγών στην καταγραφή του ελλείμματος σαν ποσοστό του ΑΕΠ είναι 0,2% και για τα δύο έτη 2009 και 2010.

Οι λοιπές διαφορές σχετικά με το έλλειμμα οφείλονται, ως επί το πλείστον, σε επικαιροποιημένα στοιχεία για τις πληρωτέες υποχρεώσεις, σε αναθεωρημένους λογαριασμούς φορέων γενικής κυβέρνησης, και στις μεταβολές στο μητρώο των φορέων γενικής κυβέρνησης.

Κατά 0,1% αναθεωρήθηκε και το δημόσιο χρέος για τα έτη 2009 και 2010 (στο 129,4% του ΑΕΠ και 145% του ΑΕΠ αντιστοίχως) εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε επικαιροποιημένα δεδομένα σχετικά με τα δάνεια που έχουν λάβει οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

Πηγή:Newsroom ΔΟΛ

Posted in Πολιτική and tagged , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *