Χωρίς Όρους Βασικό Εισόδημα – Ερευνώντας έναν δρόμο προς την χειραφέτηση της πρόνοιας στην Ε.Ε.

Μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί, γενικότερα, μια πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προτείνει νομοθεσία σε τομείς όπου η ΕΕ έχει αρμοδιότητα να νομοθετεί. Μια πρωτοβουλία πολιτών πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα εκατομμύριο πολίτες της Ε.Ε που θα προέρχονται από τουλάχιστον 7 από τα 28 κράτη μέλη. Σε καθένα από τα 7 κράτη μέλη απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός υπογραφόντων.

Για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας από τους πολίτες της Ελλάδας απαιτούνται σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του Επίσημου Μητρώου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 16.500 υπογράφοντες. Θεωρούμε πολύ κρίσιμο να υποστηριχθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών, και να διαδοθεί το κείμενο και οι στόχοι της σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό.

Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την πρωτοβουλία πολιτών καθορίζονται σε κανονισμό της ΕΕ που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2011.

Αντικείμενο Πρωτοβουλίας: Ζητάμε από την Επιτροπή, να στηρίξει την συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη (σύμφωνα με το άρθρο 156 TFEU) στοχεύοντας στην διερεύνηση του Χωρίς Όρους Βασικού Εισοδήματος σαν εργαλείο για την βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Βασικοί στόχοι: Μακροπρόθεσμα, ο στόχος είναι να προσφέρουμε σε κάθε κάτοικο της Ε.Ε. το χωρίς όρους δικαίωμα ως άτομο να έχει καλυμμένες τις βασικές του υλικές ανάγκες για να εξασφαλίζει μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως ορίζεται από τις συνθήκες της Ε.Ε. και να ενεργοποιήσουμε την χειραφέτηση στην κοινωνία υποστηριζόμενη από το Βασικό Εισόδημα. Βραχυπρόθεσμα, πρέπει να προωθηθούν από την Ε.Ε. πρωτοβουλίες όπως «πιλοτικές μελέτες» (άρθρο 156 TFEU) και εξέταση διαφορετικών μοντέλων του Βασικού Εισοδήματος (απόφαση EP 2010/2039(INI) §44) .
Διατάξεις των Συνθηκών που θεωρούν σχετικές οι διοργανωτές (στα Γερμανικά) :Vertrag über die EU (EUV): Artikel 2, Artikel 3 Vertrag über die Arbeitsweise der EU (AEUV): Artikel 5, Artikel 156 Charta der Grundrechte der EU: Artikel 1, Artikel 2, Artikel 5, Artikel 6, Artikel 15, Artikel 21, Artikel 34
Διοργανωτές / μέλη της επιτροπής πολιτών:

  • Εκπρόσωπος: Klaus SAMBOR – aon.914008712@aon.at
  • Αναπληρωτής: Ronald BLASCHKE – blaschke@grundeinkommen.de
  • Άλλα μέλη: Stanislas JOURDAN, Sepp KUSSTATSCHER, Olympios RAPTIS, Branko GERLIC, Anne MILLER
Μπορείτε να υποστηρίξετε την πρωτοβουλία εδώ
– Σχέδιο νομικής πράξης–

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών Για

Το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εμπνευστές της ΠΕΠ

Τα πρόσωπα που παρουσιάζουν την πρόταση μας για την ΠΕΠ είναι πολίτες προερχόμενοι από 15 χώρες – μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο), διαφέρουν στην κουλτούρα, την γλώσσα, τα κοινωνικά ενδιαφέροντα και το πολιτικό και θρησκευτικό/ φιλοσοφικό υπόβαθρο, αλλά μοιράζονται την κοινή άποψη που παρουσιάζεται εδώ ως μακροπρόθεσμη λύση.

Ορισμός του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος

Το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα, δεν αντικαθιστά το κράτος πρόνοιας, αλλά το συμπληρώνει και το μετατρέπει από αντισταθμιστικό σε χειραφετικό κράτος πρόνοιας.

Το χειραφετικό Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα καθορίζεται από τα εξής τέσσερα κριτήρια: καθολικό, ατομικό, άνευ όρων, αρκετά υψηλό ώστε να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και συμμετοχή στην κοινωνία.

Καθολικό: Εξ’ ορισμού κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής, τόπου κατοικίας, επαγγέλματος κ.λπ., θα δικαιούται να λαμβάνει αυτό το επίδομα . Έτσι διεκδικούμε ένα πανευρωπαϊκό, εγγυημένο, άνευ όρων βασικό εισόδημα.

Ατομικό: Κάθε γυναίκα, άνδρας και παιδί δικαιούται ένα βασικό εισόδημα σε ατομική βάση και οπωσδήποτε όχι με βάση το ζευγάρι ή την οικογένεια. Το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα θα είναι ανεξάρτητο των περιστάσεων: οικογενειακής κατάστασης, συμβίωσης ή των άλλων μελών του νοικοκυριού ή της οικογένειας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ιδιωτικότητα και να προληφθεί ο έλεγχος άλλων ατόμων. Δίνει την δυνατότητα σε κάθε άτομο να λαμβάνει τις δικές τους αποφάσεις.

Άνευ Όρων: Θεωρούμε το βασικό εισόδημα ανθρώπινο δικαίωμα που δεν θα υπόκειται σε καμία προϋπόθεση, είτε υποχρέωση εύρεσης αμειβόμενης εργασίας , είτε παροχή κοινωφελούς εργασίας, ή συμπεριφοράς σύμφωνα με τους παραδοσιακούς ρόλους των δύο φύλων. Ούτε και θα υπόκειται σε περιορισμούς εισοδήματος, καταθέσεων ή περιουσίας.

Αρκετά Υψηλό: Το ποσό θα πρέπει να εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο, το οποίο να ανταποκρίνεται στα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα της κοινωνίας της κάθε χώρας. Θα πρέπει να αποτρέπει την υλική φτώχεια και να παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι το καθαρό εισόδημα θα πρέπει, να είναι τουλάχιστον στο επίπεδο φτώχειας-κινδύνου σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ, το οποίο αντιστοιχεί στο 60% του λεγόμενου εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Ειδικότερα στις χώρες όπου η πλειοψηφία έχει χαμηλό εισόδημα και κατά συνέπεια το διάμεσο εισόδημα είναι χαμηλό, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό κριτήριο αναφοράς (π.χ. ένα καλάθι αγαθών) για τον προσδιορισμό του ποσού του βασικού εισοδήματος, ώστε να εξασφαλίζεται μια διαβίωση αξιοπρεπής, με υλική ασφάλεια και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία.

Αιτιολόγηση του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος.

Ως αποτέλεσμα των τρεχουσών μορφών απασχόλησης και των ανεπαρκών συστημάτων στήριξης του εισοδήματος (υπό όρους, εξαρτώμενα από το εισόδημα, όχι αρκετά υψηλά), θεωρούμε την εισαγωγή του άνευ όρων βασικού εισοδήματος απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστούν θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως μια ζωή με αξιοπρέπεια, όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάνω απ “όλα, το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα θα βοηθήσει στην πρόληψη της φτώχειας, στην εξασφάλιση της ελευθερίας κάθε ατόμου να καθορίζει τη δική του ζωή και στην ενίσχυση της συμμετοχής όλων στην κοινωνία.

Το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα θα βοηθήσει στο να αποφεύγονται κοινωνικές διασπάσεις, αντιπαραθέσεις βασισμένες στον φθόνο και την κατάχρηση και τις συνέπειές τους, καθώς και η δαπανηρή, καταπιεστική και αποκλειστική γραφειοκρατία ελέγχου. Ως μεταβίβαση κεφαλαίου ελεύθερη διακρίσεων και στιγματισμού το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα προλαμβάνει την κρυφή φτώχεια και διάφορα είδη ασθενειών.

Το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα προωθεί την κοινωνική ελευθερία, βοηθά τους πολίτες να ταυτιστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφαλίζει τα πολιτικά τους δικαιώματα. Υποστηρίζει την πραγματοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. «Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου δεν είναι μόνο θεμελιώδες δικαίωμα αυτή καθεαυτή, αλλά αποτελεί την ίδια τη βάση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.» (επίσημη επεξήγηση του άρθρου 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Η εισαγωγή του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος και τα ενδεχόμενα αρχικά βήματα αποτελούν ευθύνη των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες που παρουσιάζουν τρόπους χρηματοδότησης ενός Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος. Εμείς δεν προτείνουμε κάποια συγκεκριμένη σε αυτήν την ΠΕΠ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)

«Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 2010/C83/01 (30ης Μαρτίου του 2010)

Άρθρο 2

Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Επιχειρήματα υπέρ του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος:

Το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα όπως ορίζεται από τα τέσσερα κριτήρια του εφαρμόζει όλες τις παραπάνω αξίες. Παρέχει υλική ασφάλεια και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία χωρίς όρους – σε συνδυασμό με την ισότητα όλων.

Άρθρο 3

3. Η Ένωση εγκαθιδρύει εσωτερική αγορά. Εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Προάγει την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο.

Καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

Σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και μεριμνά για την προστασία και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιχειρήματα υπέρ του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος:

Ένα Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα, που υποστηρίζει την μείωση και την αναδιανομή των ωρών εργασίας, θα διευκολύνει μια νέα μορφή της πλήρους απασχόλησης. Το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις που συνδέονται με τα τρέχοντα συστήματα στήριξης του εισοδήματος. Πιστεύουμε πως το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα προωθεί την πραγματοποίηση των στόχων της ΕΕ για την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων και την υποστήριξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προστασίας (Αρ. 3 Παρ. 3 ΣΕΕ).

Επιπλέον το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα προωθεί τα δικαιώματα του παιδιού, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και μεταξύ των Κρατών Μελών. Συνεπώς, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής (Αρ. 151 ΣΛΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 156 που διαφυλάσσει τα δικαιώματα των Κρατών Μελών.

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)

«Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 2010/C83/01 (30ης Μαρτίου του 2010)

Άρθρο 5

(3) Η Ένωση μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες για να διασφαλίζει τον συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών.

Επιχειρήματα υπέρ του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος:

Οι κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών μπορούν να συντονιστούν με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ. Το κοινό μέτρο για όλους θα ήταν η εισαγωγή του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα τέσσερα κριτήρια. Η ευθύνη για την προσαρμογή του υπάρχοντος εθνικού συστήματος κοινωνικής πρόνοιας στο Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα επαφίεται στα κράτη μέλη.

Άρθρο 156

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 151 και με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων των Συνθηκών, η Επιτροπή προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και διευκολύνει το συντονισμό της δράσης τους σε όλους τους τομείς της κοινωνικής πολιτικής που υπάγονται στο παρόν κεφάλαιο, ιδίως επί θεμάτων που έχουν σχέση με:

– Την απασχόληση,

– Το εργατικό δίκαιο και τους όρους εργασίας,

– Την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση,

– Την κοινωνική ασφάλιση,

– Την προστασία από τα επαγγελματικά ατυχήματα και ασθένειες,

– Την υγιεινή της εργασίας,

– Το συνδικαλιστικό δικαίωμα και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή, ενεργώντας σε διαρκή συνεννόηση με τα κράτη μέλη , εκπονεί μελέτες, εκφέρει γνώμες και διοργανώνει διαβουλεύσεις, τόσο για τα προβλήματα που ανακύπτουν σε εθνικό επίπεδο όσο και για τα προβλήματα που ενδιαφέρουν διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με πρωτοβουλίες για τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμμών και δεικτών, την οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την προετοιμασία των στοιχείων που είναι αναγκαία για την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρείται πλήρως ενήμερο.

Προτού διατυπώσει τις γνώμες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, η Επιτροπή συμβουλεύεται την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Επιχειρήματα υπέρ του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος:

Σύμφωνα με το άρθρο 156, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών με τη χρήση του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος ως εργαλείο για τη βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης τους.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 2010/C83/01 (30ης Μαρτίου του 2010)

Άρθρο 1

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη.

Πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται.

Επιχειρήματα υπέρ του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος:

Η αξιοπρέπεια του ατόμου οφείλει να περιλαμβάνει τη δυνατότητα να ζει ελεύθερα και υπεύθυνα μέσα στην κοινωνία. Το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα παρέχει ελευθερία σε κάθε άτομο και μια υπεύθυνη ζωή αναιρώντας υπαρξιακούς και διοικητικούς περιορισμούς, καθώς και τον αποκλεισμό από την κοινωνική ζωή.

Άρθρο 2

Δικαίωμα στη ζωή (1)

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στη ζωή.

Επιχειρήματα υπέρ του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος:

Το ανθρώπινο δικαίωμα στη ζωή είναι αδιαμφισβήτητο. Στο παρόν οικονομικό σύστημα μας, η ζωή εξαρτάται από την απόκτηση υλικής υπόστασης μέσω κεφαλαίων. Φυσικά, κάποιος θα μπορούσε επίσης να την εξασφαλίσει χρησιμοποιώντας κουπόνια (δελτία). Οι χρήστες αυτών των δελτίων θα υφίσταντο διακρίσεις σε σύγκριση με τα άτομα που είναι ελεύθερα να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαιά τους από διάφορες πηγές εισοδήματος. Το νομικό δικαίωμα σε μια μεταβίβαση κεφαλαίου με την μορφή του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή ζωή με την δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνία, και ικανοποιεί το δικαίωμα σε μια ζωή σε καθεστώς δικαιοσύνης, απαλλαγμένη από διακρίσεις.

Άρθρο 6

Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια

Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια.

Επιχειρήματα υπέρ του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος:

Το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα υποστηρίζει την ελεύθερη επιλογή προσωπικού τρόπου ζωής, την αυτορρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων του ατόμου και την υιοθέτηση ή μη κοινωνικής και οικονομικής συνεργασίας. Με την ελευθερία έρχεται η ευθύνη στην αλληλεγγύη. Εκτός από την προστασία που παρέχεται από τα σημερινά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και των κοινωνικών υπηρεσιών, το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα είναι η καλύτερη εγγύηση για οικονομική ασφάλεια σε περιόδους ασθένειας και ανεργίας.

Άρθρο 15

Ελευθερία του επαγγέλματος και δικαίωμα προς εργασία

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελμα, το οποίο επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα

Επιχειρήματα υπέρ του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος:

Το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα καθιστά ευκολότερη την άσκηση ενός ελεύθερα επιλεγμένου, ή τουλάχιστον αποδεκτού επαγγέλματος. Κάτω από πολλά υφιστάμενα συστήματα στήριξης του εισοδήματος, η ανάγκη για υλικά αγαθά και υπηρεσίες, απαραίτητα για την επιβίωση, σε συνδυασμό με διάφορα διοικητικά εμπόδια, περιορίζουν την ελευθερία του ατόμου στην επιλογή του επαγγέλματος και υποχρεώνουν κάποιον να αποδεχθεί μια ανεπιθύμητη αμειβόμενη εργασία.

Άρθρο 21

Απαγόρευση διακρίσεων

1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

2.Εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεών τους, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας.

Επιχειρήματα υπέρ του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος:

Το Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα αποτρέπει τις διακρίσεις και προωθεί την αυτονομία μέσω της παροχής υλικής και οικονομικής ασφάλειας σε κάθε πρόσωπο.

Άρθρο 34

Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική αρωγή

1. Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε περιπτώσεις όπως η μητρότητα, η ασθένεια, το εργατικό ατύχημα, η εξάρτηση ή το γήρας καθώς και σε περίπτωση απώλειας της απασχόλησης, σύμφωνα τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

2. Κάθε πρόσωπο που διαμένει και διακινείται νομίμως εντός της Ένωσης έχει δικαίωμα στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στα κοινωνικά πλεονεκτήματα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

3. Η Ένωση, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κοινωνικής αρωγής και στεγαστικής βοήθειας προς εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης όλους όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο δίκαιο της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές.

Επιχειρήματα υπέρ του Άνευ Όρων Βασικού Εισοδήματος:

Ένα Άνευ Όρων Βασικό Εισόδημα είναι η καλύτερη μέθοδος για την επίτευξη του θεμελιώδους δικαιώματος στην οικονομική ασφάλεια και κοινωνική στήριξη, πέραν της ς κοινωνικής ασφάλισης και των κοινωνικών υπηρεσιών κάθε χώρας. Θα το λαμβάνουν όλοι και ως εκ τούτου κανείς δεν θα αποκλείεται ή θα υφίσταται διακρίσεις. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το χαρακτήρα κοινωνικού στίγματος πολλών σημερινών συστημάτων στήριξης του εισοδήματος, τα οποία αποθαρρύνουν πολλούς δυνητικούς αιτούντες με νόμιμο δικαίωμα από την αποδοχή των παροχών τους, και αυτό το χαμηλό ποσοστό αφομοίωσης αυξάνει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Posted in Διεθνή, Κοινωνία and tagged , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *