Καταχρηστικός κρίθηκε από τον Άρειο Πάγο ακόμη ένας όρος των στεγαστικών δανείων

Καταχρηστικός κρίθηκε από τον Άρειο Πάγο όρος των στεγαστικών δανείων

Ο Άρειος Πάγος (με την υπ΄ αριθμ. 7/2011 απόφασή του) ακύρωσε ως καταχρηστικό, όρο που περιλαμβάνεται στα στεγαστικά δάνεια που χορηγούν τμηματικά οι τράπεζες, ανάλογα με την πρόοδο των οικοδομικών εργασιών.

Ο όρος αυτός αφορά τις περιπτώσεις που έχει εγκριθεί μεν το στεγαστικό δάνειο, ο δανειολήπτης έχει εκταμιεύσει μέρος αυτού, αλλά λόγω μη προόδου των οικοδομικών εργασιών δεν εκταμιεύεται άλλο τμήμα του δανείου. Το δάνειο παραμένει στην τράπεζα και δεν δίνεται στο δανειστή, αλλά παρ’ όλα αυτά τοκίζεται για δεύτερη φορά.

Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση του Αρείου Πάγου, με τον όρο αυτό οι δανειολήπτες υποχρεούνται να καταβάλουν τόκο για υπηρεσία που δεν τους έχει παρασχεθεί, δηλαδή να καταβάλουν τόκους για ποσό των δανείων που δεν έχουν πάρει.

Ο όρος αυτός, όπως αναφέρεται στην δικαστική απόφαση, ορίζει πλασματική εκταμίευση του δανείου, απλά και μόνο για να ενεργοποιηθούν οι υποχρεώσεις του δανειολήπτη, δηλαδή η καταβολή τόκων, χωρίς μάλιστα να μεριμνά για τον περιορισμό της επιβάρυνσης του δανειολήπτη με το συνυπολογισμό του οφέλους, που θα έχει η Τράπεζα από τη κατοχή του ποσού (τμήματος) του δανείου.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο όρος αυτός είναι άκυρος ως καταχρηστικός, καθώς διαταράσσει την ισορροπία των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων (τράπεζας και δανειολήπτη) σε βάρος του καταναλωτή, αφού με βάση τον όρο αυτό υποχρεούνται οι δανειολήπτες να καταβάλλουν τόκο για προϊόν δανείου που δεν έχει παρασχεθεί σε αυτούς.

Επιπρόσθετα, ο όρος αυτός παραβιάζει και την αρχή της διαφάνειας που πρέπει να διέπει τους γενικούς όρους των συναλλαγών.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, οι δανειολήπτες υποχρεούνται να καταβάλουν τόκους για προϊόν του δανείου, το οποίο δεν τους έχει καταβληθεί, μεταβάλλοντας έτσι κατά τρόπο ανεπίτρεπτό και αδιαφανή το επιτόκιο του δανείου.

Ως αποτέλεσμα οι δανειολήπτες δεν γνωρίζουν κατά τρόπο ορισμένο, ορθό και σαφή -όπως απαιτεί ο νόμος- το επιτόκιο, με το οποίο τελικά έχουν δανειστεί, δεδομένου ότι στην ουσία τοκίζονται για δεύτερη φορά τα καταβαλλόμενα ποσά του δανείου.

Τα δάνεια αυτά δίνονται αφού μηχανικός ελέγξει την πρόοδο των εργασιών και δώσει τη σχετική θετική πιστοποίηση στην τράπεζα για τις εργασίες.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ

Posted in Κοινωνία and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *