Η ακαδημαϊκή συζήτηση σχετικά με το φαινόμενο της υπερχρέωσης των νοικοκυριών

Μία από τις θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με την επέκταση του φαινομένου της υπερχρέωσης αφορά στις πρακτικές ανεύθυνου δανεισμού από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με στόχο το υπερκέρδος. Βασικό σημείο της προσέγγισης αποτελεί ο μειωμένος έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειζόμενων, γεγονός που οδήγησε σε αλόγιστη πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα. Συνδυαστικά, οι δύο αυτές πρακτικές οδηγούν σε αθετήσεις πληρωμών και συσσωρευμένα χρέη.