Υπερπληθυσμός και απαράδεκτες συνθήκες στις φυλακές ανηλίκων

Υπερπληθυσμός και απαράδεκτες συνθήκες στις φυλακές ανηλίκων

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) πραγματοποίησε έρευνα στα κέντρα κράτησης ανηλίκων, στην οποία καταγράφονται τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των κρατουμένων, οι συνθήκες κράτησης και οι ανάγκες τους. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ως κυρίαρχα θέματα προς αντιμετώπιση τον υπερπληθυσμό εντός των κέντρων κράτησης και τις κακές συνθήκες διαβίωσης σε αυτά.